Анкетна карта | prismabg.com

Анкетна карта

Анкетен лист за проучване удовлетвореността на клиента

(моля заградете съответната цифра, възможни са и няколко отговора)

 

1.От къде научихте за нашата фирма?

1. случайно

2. от браншов справочник

3. от препоръка

4. от ежедневник/специализирано списание

5. от панаир/посещение на панаир

6. от проспект

7. чрез интернет

8. друго (моля посочете):

 

2.Каква беше причината, за да се обърнете към нашата фирма?

1. цената

2. имиджа на фирмата

3. личността на сътрудника

4. по-доброто качество на продукта/услугата

5. опитът на фирмата

6. друго (моля посочете):

  

3.Моля оценете дейността по обслужване и продажба на продуктите на база на следните критерии:

 

много доволни   

съвсем недоволни   

 

обхват и задълбоченост на офертата

1

2

3

4

 

вид и оформление на рекламните материали

1

2

3

4

 

професионална компетентност на сътрудниците

1

2

3

4

 

индивидуален подход към изискванията на клиента

1

2

3

4

 

бързо обработване на поръчката

1

2

 

3

4

 

вид и обзавеждане на офиса/търговската зала

1

2

3

4

 

решаване проблемите на клиентите

1

2

3

4

 

                                

4. Моля оценете качеството на нашите продукти на база на следните критерии:

 

висока оценка

слаба оценка  

 

Техническа надеждност

1

2

3

4

 

Поддръжка (експлоатация, ремонт)

1

2

3

4

 

Удобство за монтаж

1

2

3

4

 

Спазване на изискванията на спецификациите/клиента

1

2

3

4

 

 

 

1

 

2

3

4

 

Други (посочете)

1

2

3

4

 

 

 

             

5.Моля посочете продуктите закупени от нас:

.......................................................................................................................................................................................

     

Имате ли предложения/препоръки към нашата фирма:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Анкетиран (име, фамилия, подпис):

Адрес:

Координати за връзка:

 

Дата: