Политика по качеството | prismabg.com

Политика по качеството

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО:

 

1. Нивото на качеството на нашите продукти и услуги се определя от оценката на клиента, затова Ръководството се стреми към подробно проучване мнението на клиента, което е решаващо.

2. Дружеството се стреми към непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиента, затова отличното качество на нашите продукти е една от най-висшите цели на фирмата.

3. Запитвания, оферти и рекламации се обработват основно и задълбочено, тъй като са един от основните източници на информация за подобряване качеството и разширяване номенклатурата на предлаганите продукти и услуги.

4. Доставката на нашите продукти до клиента и всички дейности след това се извършват в рамките на точно определени срокове и съгласно изискванията на сключените договори и  нормативните документи.

5. Дейностите във фирмата се извършват съгласно утвърдена документирана информация (предписани процедури, инструкции и др.). Резултатите от извършените дейности се документират и анализират. Затова основна грижа на Ръководството е информираност и създаване на условия за комуникация както във фирмата, така и с външни организации.

6. Като основна цел по качеството ръководството определя създаването на условия преди всичко за предотвратяване възникването на несъответствия, а не за тяхното анализиране и отстраняване.

7. Качеството на нашите продукти зависи от качеството на закупуваните материали и външни услуги, поради което елемент от политиката по качеството е избор на доставчици по постоянно подобрявани критерии.

8. Организацията се стреми да усъвършенства методите за изпитване на продуктите и контрол на процесите с цел получаване на по-обективна информация за функционирането на процесите и качеството на предлаганите продукти.

9. Ангажираността на персонала влияе в голяма степен на формиране на качеството. Всеки, който в рамките на своята компетентност открие проблем, свързан с качеството, и не може сам да го реши, незабавно информира прекия си ръководител.

10. Необходимо е всички членове на Дружеството да осъзнават значението и важността на своите дейности, с които допринасят за постигане на целите по качеството, както и последствията от неспазването на изискванията на СУК. Ето защо Ръководството възприема политика на поощряване и признаване инициативата на сътрудниците и резултатите от тяхната работа и следи за постоянното повишаване квалификацията на персонала.

11. Основен принцип в дейността на Организацията е спазването на изискванията на обществото, поддържане на актуална информация и внедряване на валидните за нас нормативни актове относно качеството на продуктите, здравето и безопасността на труда и опазването на околната среда.

 

11.07.2016 г.